Thursday, November 27, 2008

Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα:

Δυναμική Προώθηση και Ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της
Εκπαίδευσης, του Δημόσιου Τομέα και των Επιχειρήσεων


Σημαντικοί φορείς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα
ενώνουν τις δυνάμεις τους και δραστηριοποιούνται για την επέκταση της
χρήσης των εφαρμογών του ΕΛ/ΛΑΚ στη χώρα μας: ιδρύουν την «Εταιρεία
Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα» (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Η
ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να
συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της
εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η εταιρία ΕΕΛ/ΛΑΚ ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα
οφέλη της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού, θα αποτελέσει κέντρο γνώσης
και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού
Κώδικα, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν και θα
επιταχύνουν την διείσδυση του στους παραπάνω τομείς:
- θα ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από
την υιοθέτηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ
- θα φροντίσει για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σε θέματα που
αφορούν το ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο (πχ. κωδικοποίηση
βέλτιστων πρακτικών, συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την
εξέλιξη ποσοτικών και στατιστικών δεικτών, του θεσμικού και νομικού
πλαισίου, του διαθέσιμου λογισμικού και εφαρμογών)
- θα εργαστεί ώστε να υπάρξει συνεργασία για την ισότιμη συμμετοχή
όλων των άλλων φορέων που έχουν άμεσο ή έμμεσο ρόλο στη διάδοση και
ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, όπως μεταξύ άλλων της κοινότητας
προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα καθώς και όσων ενδιαφέρονται να
αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με το ΕΛ/ΛΑΚ
- θα δημιουργήσει κέντρο παρακολούθησης (monitoring) για το ΕΛ/ΛΑΚ
στην Ελλάδα (καταγραφή δράσεων και έργων, καταγραφή διαθέσιμου
λογισμικού και εφαρμογών, καταγραφή αναγκών για την εισαγωγή και χρήση
του σε διαφορετικούς τομείς, αναγνώριση προβλημάτων στην
εισαγωγή/χρήση, στατιστικά στοιχεία και δείκτες, εξέλιξη θεσμικού και
κανονιστικού πλαισίου, βιβλιογραφία, φορείς και οργανώσεις που αφορούν
το ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα)
- θα συμβάλει στο συντονισμό των ομάδων εθελοντών προγραμματιστών
ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, ώστε να αποτελέσουν τον βασικό κορμό για την
ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού και εφαρμογών
θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων που
βασίζονται στο ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και την ενημέρωση των επιχειρήσεων για
την υιοθέτηση τους ή για τη μετάβαση τους σε αυτά
- θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ και συγκεκριμένα:
δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης (help-desk) για χρήστες και ομάδες
ΕΛ/ΛΑΚ, μέριμνα για εξελληνισμό (εντοπιοποίηση) λογισμικού, ανάπτυξη
γλωσσάριου, επικουρική ανάπτυξη εφαρμογών για τις οποίες υπάρχει
ζήτηση στην Ελλάδα.

Η υλοποίηση όλων των παραπάνω στόχων βασίζεται στην ενεργή συνεργασία
- της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών εφαρμογών
(developers) ΕΛ/ΛΑΚ,
- των εργαστηρίων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της Χώρας που
χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν ελεύθερο λογισμικό,
- των ενδιαφερόμενων φορέων-χρηστών (δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικοί
φορείς και επιχειρήσεις),
- των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ικανής
βάσης επιχειρησιακών μοντέλων υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης
ΕΛ/ΛΑΚ.


Φορείς που συμμετέχουν:
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε), το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών(ΕΚΠΑ), το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»,
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(Ε.Μ.Π.), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων
Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), το Ακαδημαϊκό Δίκτυο
«GUNET», το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), η Ελληνική
Εταιρεία Επιστημόνων & Επαγγελματιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
(Ε.Π.Υ.), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Αθήνας (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ), τo Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας (Π.Μ.), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.),
το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας (Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ),
το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας (Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ), το
Πανεπιστήμιο Πατρών (Π.Π.), το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.I.T.Y.), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το
Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας (Α.Τ.Ε.Ι.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Π.Κ) και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΛ/ΛΑΚ
κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ, Πρόεδρος
κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ ΑΕ, Αντιπρόεδρος
κ. Αλέξιος Ζάβρας, Στέλεχος της κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ
κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας
κ. Χρήστος Μπούρας, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
κ. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΑΤΕΙ Καβάλας


Επικοινωνία: info@ellak.gr, www.ellak.gr,
Τηλέφωνο: 210-7474-279

Wednesday, November 19, 2008

Εκδήλωση στον thelug την Κυριακή 23/11/08

Συμφωνήσαμε με τον Σέργιο να διοργανώσουμε μια μικρή εκδήλωση (installfest) την Κυριακή στο εργαστήριο.
Παρακάτω θα παραθέσω το κείμενο που έχω γράψει για κοινοποίηση σεforum-λίστες ταχυδρομείου κτλ.
Έχει κάποιος καμία ένσταση για την εκδήλωση ή το κείμενο?
Ως τις 12 το βράδυ περιμένω απαντήσεις ώστε να προχωρήσω με την κοινοποίηση.
Την Κυριακή 23-11-2008 στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στοΕργαστήριο του TheLug στην Θεσσαλονίκη.
Αντικείμενο της εκδήλωσης θα είναι η εγκατάσταση/παρουσίαση διανομώνσε desktops-laptops καθώς και η βασική παραμετροποίηση αυτών - InstallFest
Επίσης θα έχουμε

-Λύσιμο αποριών και βοήθεια πάνω σε προβλήματα που αφορούν το linux,τις διανομές και το ελεύθερο λογισμικό.

-Γνωριμία με Βορειοελλαδίτες λινουξάδες, καθώς και με τον χώρο του εργαστηρίου.

-Συζήτηση για το linux, την κοινότητα,τις διανομές, το ελεύθερολογισμικό, την πορεία του Thelug, τις μελλοντικές εκδηλώσεις καθώς και για τα μαθήματα ανοιχτούλογισμικού που πρόκειται να γίνουν στον χώρο του εργαστηρίου.

Το εργαστήριο βρίσκεται:Πτολεμαίων 7 / 2oς όρ. - τηλ: 2311 250040 - Τ.Κ. 54630 Πλησίον Πλατείας Βαρδαρίου καθώς και Αντιγονιδών.
- Ένα λεπτό από Στάση Κολόμβου (πηγαίνοντας προς Ν.Σ.Σταθμό).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.thelug.gr/?q=location
Ο χώρος είναι μικρός, αλλά όλοι οι καλοί χωράνε :)

Σας περιμένουμε όλους...νέους και παλιούς καθώς και "άσχετους" πουθέλουν να δοκιμάσουν το linux. :-)

ΥΓ: Μην ξεχάσετε όσοι το επιθυμητέ, να φέρεται το Laptop σας ή τοDesktop (μόνο το "κουτί") σας για να τους εγκαταστήσουμε Linux.

Thessaloniki Linux User Group (Ομάδα Χρηστών Linux Θεσσαλονίκης)

www.thelug.gr

Wednesday, November 12, 2008

What are doing Italians against the internet and ways to make extra income from the web...

Friday, November 7, 2008

what about the internet and the use of it... and the use of OLPC...

καλημέρα σας,

αφορμή για το παρακάτω mail έπαιξε για άλλη μιά φορά ένας από τους μεγαλύτερους open-source developer (ίσως ο μεγαλύτερος) ο Richard Stallman.
Δύο είναι τα μέρη που θίγει ο r.s.:

r.s.

1.
Ο r.s. λοιπόν λέει σε συνέντευξή του ότι δεν χρησιμοποιεί σχεδόν καθόλου το internet εκτός από μισή έως μία ώρα την ημέρα και φυσικά όπως ίσως να σας είπα και σε παλαιότερο post είναι κατά του λεγόμενου "cloud computing".[1]

Πράγματι η εξάρτηση και η χρήση του όταν υπερβαίνει κάποια μέτρα αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα αντί να λύνει και αρκετά προσωπικά στοιχεία παύουν να είναι δικά μας αλλά φιλοξενούνται και δυνητικά περνούν στην κατοχή κάποιων άλλων και τους οποίους δεν γνωρίζουμε (!!!).

a.k.

Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας A.Keen[2] με δύο κυρίως βιβλία του [3][4] βάζει έντονα τον προβληματισμό του για τις επιπτώσεις του δικτύου και του λεγόμενου web 2. [5].
Αρκετά προβληματίζεται για την χρήση του δικτύου σε συνδυασμό με το "cloud computing" στο οποίο αναφέρεται και ο r.s. και ιδιαίτερα για την χρήση του "youtube" και "myspace" και άλλα συναφή στους νέους στους οποίους πλέον διαμορφώνει προσωπικότητες και χαρακτήρες και κατ'επέκταση αρχίζει και διαμορφώνει μία "πραγματικότητα". Δείτε λίγο τους μαθητές σας, τους φοιτητές σας, τους φίλους σας ή/και όποιους άλλους γνωρίζετε...( π.χ. τα παιδιά σας...) Δεν αρχίζουν να γίνονται (και να γινόμαστε) πλέον επικίνδυνα εξαρτημένοι από το δίκτυο και ίσως με απρόβλεπτες συνέπειες ?
Ο a.k. προχωράει ακόμα παραπέρα και θεωρεί ότι η οικονομική κρίση που χτυπάει πλέον όλο τον κόσμο θα επηρεάσει (αρνητικά) οπωσδήποτε και το δίκτυο αλλά και την χρήση του λεγόμενου "free content contribution" και κατά συνέπεια του "open source development". [6]

olpc

2.
Ο r.s. έχει πλέον στραφεί κατά του olpc παρ' ότι ο ίδιος το είχε υιοθετήσει και μάλιστα το χρησιμοποιούσε και προσωπικά. Ο λόγος είναι η απόφαση του n.negreponte να υιοθετήσει στο olpc μία ειδική έκδοση των window$ XP, πράγμα που ο r.s. θεωρεί ότι είναι σοβαρότατο πλήγμα κατά του open-source και free software και κατά συνέπεια των λογισμικών κάτω από GPL.
Ο αντίλογος βέβαια λέει ότι βάλαμε μία έκδοση των win XP που είναι τόσο φτηνή (7$) που δεν επηρεάζει το κόστος του laptop και κάνει το laptop πιό προσιτό σε περιπτώσεις που κάποιες χώρες ή σχολεία θέλουν να δουλέψουν σε περιβάλλον windows. Ο r.s. σε αυτό το επιχείρημα αντιτείνει το παράδειγμα των τσιγάρων λέγοντας "olpc smoke windows" και εννοεί ότι και τα τσιγάρα εάν γίνουν φτηνότερα τότε θα γίνουν χρήσιμα ή/και ωφέλιμα ???
σε ένα μεγάλο ποσοστό θεωρώ ότι δεν πρέπει να καταλήξουμε σε οριστικές αποφάσεις όπως κάνει ο r.s. (i dropped olpc) γιατί πιστεύω ότι παρ'ότι όντως πλέον μπορεί να μπει και Λ.Σ. windows δεν σημαίνει ότι σταμάτησε να βγαίνει με linux. Είναι κάτι ανάλογο με τα mini-notebooks στυλ asus EEE, acer aspire, msi wind κλπ... τα οποία βγαίνουν και με win και με linux.
Παρ´όλα αυτά είναι πάντα ενδιαφέρουσα η θέση του r.s. [7]

Links:
[1] http://athang-it.blogspot.com/2008/10/cloud-computing-is-trap-warns-gnu.html
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Keen
[3] http://www.amazon.com/Cult-Amateur-Internet-Killing-Culture/dp/0385520808
[4] http://www.amazon.com/Cult-Amateur-MySpace-user-generated-destroying/dp/0385520816/ref=pd_cp_b_1
[5] http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/006/714fjczq.asp
[6] http://www.internetevolution.com/author.asp?section_id=556
[7] http://www.bostonreview.net/BR33.6/stallman.php

Wednesday, November 5, 2008

Το πρώτο τεύχος Ubuntistas είναι γεγονός!Το πρώτο τεύχος Ubuntistas είναι γεγονός!

Είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό της Ελληνικής Κοινότητας ubuntu-gr
Είναι διαθέσιμο από τον παρακάτω σύνδεσμο
http://ubuntu-gr.org/files/Ubuntistas_Issue_1_Oktober-November_2008.pdf

Το περιοδικό Ubuntistas ανήκει στην Ελληνική Κοινότητα Ubuntu-gr καιόσοι θέλουν μπορούν να συμμετάσχουν στην δημιουργία του.
Ο καθένας μπορεί να ζητήσει να αρθρογραφήσει για το περιοδικό, να προτείνει ιδέες,να κάνει τις επισημάνσεις/παρατηρήσεις του...
Το περιοδικό είναι ανοιχτό προς όλους όπως και το GNU/Linux.
Σας περιμένουμε στην σχετική ενότητατου Ubuntu-gr Forum,http://ubuntu.opengr.net/viewforum.php?f=35

Όσον αφορά την ύλη του πρώτου τεύχους δεν θα μπορούσαμε βέβαια να μηνκάνουμε αφιέρωμα για την νέα έκδοση UBUNTU 8.10 Intrepid Ibex (Ο Ατρόμητος Αίγαγρος).
Στη συνέντευξη του τεύχους φιλοξενούμε τονΚωνσταντίνο Τόγια ο οποίος μας εκμυστηρεύεται γιατί προτιμά ως διανομήτο Ubuntu, μας εξηγεί τη χρησιμότητα της κοινότητας και τη δική τουσυνεισφορά σε αυτή.
Στις υπόλοιπες σελίδες θα βρείτε νέα-ειδήσεις από τοχώρο του linux, πως να βρίσκετε λύσεις-απαντήσεις σε προβλήματα καιαπορίες, howtos για το gnu make, το startup και shell scripts, reviewsγια εναλλακτικά terminal, το inkscape και εφαρμογές messaging, hints &tips και τέλος, νέα-ανακοινώσεις της κοινότητας Ubuntu-gr.

Το δεύτερο τεύχος θα κυκλοφορήσει σε δύο περίπου μήνες τον Ιαν.'09.

Φιλικά

Οι Αρχισυντάκτες


An alternative free GNU/Linux magazine is http://fullcirclemagazine.org/


Tuesday, November 4, 2008

SPE IDE - Stani's Python Editor: How to make money with free software... --- APISTEYTO!!!!!

Introduction
The Dutch Ministry of Finance organized an architecture competition for which a selected group of architectural offices (unstudio, nox, ...) and artists were invited, including myself. The goal of the competition was not to design a building, but the new 5 euro commemorative coin
with the theme 'Netherlands and Architecture'. The winner will be
rewarded with a nice price, but most of all with the honor: his design
will be realized and will be a legal coin within the Netherlands.

....

http://pythonide.blogspot.com/2008/10/how-to-make-money-with-free-software.html